BẢNG THỐNG KÊ CHI TIẾT TẦN SUẤT XỔ SỐ TP. HCM 60 KỲ ĐẾN Ngày 26/11/2022

Thống kê: xem đến ngày:
Ngày
/
Tháng
Tổng
(lần)
26
/
11
21
/
11
19
/
11
14
/
11
12
/
11
07
/
11
05
/
11
31
/
10
29
/
10
24
/
10
22
/
10
17
/
10
15
/
10
10
/
10
08
/
10
03
/
10
01
/
10
26
/
09
24
/
09
19
/
09
17
/
09
12
/
09
10
/
09
05
/
09
03
/
09
29
/
08
27
/
08
22
/
08
20
/
08
15
/
08
13
/
08
08
/
08
06
/
08
01
/
08
30
/
07
25
/
07
23
/
07
18
/
07
16
/
07
11
/
07
09
/
07
04
/
07
02
/
07
27
/
06
25
/
06
20
/
06
18
/
06
13
/
06
11
/
06
06
/
06
04
/
06
30
/
05
28
/
05
23
/
05
21
/
05
16
/
05
14
/
05
09
/
05
07
/
05
Ngày
/
Tháng
00 7                                                     1           1   1                       1   1       1         1   00
01 5               1                                 1                 1                           1                 1     01
02 13           1                                           2   1   1   1     1     1 1   1                     1   2       02
03 14           1                   1 1                         2     1 1 1   1       2   1       1   1                     03
04 10           1   2 1                                 1           2               1                         1   1         04
05 15       2     2             1     1                 1   2                           1     1     2   1               1   05
06 14     1                   1             1               1   1 1       1       1 1     1       2     1   1               06
07 12                     1             1 1         1             1 1 1         1               1                     2   1 07
08 15           2     1             1   1 1   1         1                   1     1         1                 1   1     2   08
09 8                                 1   1           1             1     1             1                 1       1         09
10 12   1                                     1 1                     1     2                 2     1     1 1 1             10
11 12                     1   1                       1         1             1   2     2             1         2           11
12 14 1       1     1 1 1   2       1               1     1                 1               1               1         1     12
13 12                         1   1 1           1                                         2   1   1   1   1           1   1 13
14 12                 1 1     1             1         2     1   1     1           1       1       1                         14
15 12   1 1                   1             1       1 1                   1       1       1               1   1   1         15
16 12 1   1                 1               1 1         1             2   1       1 1                             1         16
17 6             1 1               1                   1                                     1                   1         17
18 10                   2 1               1                           1               1     1             1         2       18
19 3       1                                                                                               1   1           19
20 11                         1     1           1 1 1                                         1     1   1   1 1     1       20
21 11             1           2 1     1           1                           1 1           1           1               1   21
22 12   1             1       1             1   1             1             1                     1   1         1   1     1 22
23 13             2                       1     1   1 2       1               1                         1 1   1           1 23
24 5                               1                             1             1     1                     1               24
25 9             1                 1                 2                           1         1     1             1         1 25
26 16     1 1 1         1             1     2       2           1         1   1 1                         1 1 1             26
27 10       1         1           1                           1   1       1                         1 1           1 1       27
28 9 1           1         1   1                 1     1 1               1                           1                     28
29 9         1                   1     1                                         1   1 1                 1   1       1     29
30 10       1                 1 1             1                       1                   1   1 1               2           30
31 7 1   1                                             1     1     1         1                                       1     31
32 11 1     1                             1             1 1   1   1                 1 1                     1   1           32
33 6                 2           1   1                                   1     1                                           33
34 4                           1                         1   2                                                             34
35 16   1 1                             1 1   2 1         1             1         2 1             1       1         1   1   35
36 10         1           1   2             1             1                 1       1                   1     1             36
37 15     1 1     1 1               1   1 2     2             1         1               1                           1     1 37
38 16     1           1 2       1 1                     1   1 1   1                                     1       1 2       2 38
39 12 1         1   1               1   1 1                   1                       2 1               1                 1 39
40 10                                   1     1                 1       2           1           1 1         1     1         40
41 9   1 1   1             1                         1   1               1                       1   1                     41
42 8         1                             1 1         1                   1               1     2                         42
43 14         1                 1       1               1   1 1       1 1   1 1               1   1 1                     1 43
44 14           1     1     2               1   1   1   1 1         1   1   1                       1                     1 44
45 17 1 2       1         1                 1               1   1 1 1   1                     2   1           1 1         1 45
46 8                 2 2                             1                                     1                       1   1   46
47 10     1 1   1                                                       1           1 1 1                           1   1 1 47
48 7                                                 1                           1                       1 1         2 1   48
49 7                   1     1                 1 1                       1 1                   1                           49
50 11   1             1   1             1               1         1 1 1                                   1           1 1   50
51 12 1           1       1                       1                       2 1 1     1       2         1                     51
52 12             1           1 1   1   1           1           1               1               1     1 1     1             52
53 13     1     2                           1 1   1             1             1           1     1   1     1           1     53
54 10 1                               1       1                   1                 1     1 1       1   1             1     54
55 11   2 1         1                     1     1             1                                 1           1       2       55
56 10       1 1               1   1                                       1 1         1   1                     1         1 56
57 8               1               1   1         1                         1                   1               2           57
58 13         2                           1         1       1               1     2   1             1       2 1             58
59 11     1         1           1                                   1         1         3 1     1   1                       59
60 14             1                             1 1       2     1 1                   1   1   1   1 1             1     1   60
61 10       2       1     1           1 1           1                                       1                     1   1     61
62 8                 1         1                               1                     1     1   2     1                     62
63 11                       2   1     1       1   1                 1                 1   1         1       1               63
64 15 1 1     1                     1             1 1     1   1     1                   1             1         3 1         64
65 11   1         1     2               1 1                 1   1                   1                 1     1               65
66 7                             1         1                 1       2                                 1               1   66
67 14       1                   1                 1   1       1   1 1       1   1 1   1         1   1                     1 67
68 8     1               1                                               2           1   1   1   1                         68
69 8   1     1           1 1     1                   1                             1                                 1     69
70 10 1     1     1   1 1                                 1                     1               1       1           1       70
71 3                                             1                           1             1                               71
72 12                       2               1       1               1       1   1             1         1   1 1       1     72
73 12                           1         1 1                             1   1 2   1   1                     1         2   73
74 4       1                     1 1   1                                                                                   74
75 15 1           1   1     2 1   1     2       1 1             1                             1     1         1             75
76 10       1       1   1   1         2     1             1                           1                   1                 76
77 6         1           1                                     1               2                                       1   77
78 20       1 1           1 1   2     1 1         1         1         2       1 1       1   1 1 1     1           1         78
79 14                 1 1               1             1     1   1 1     1               1 2 1             1         1       79
80 16           1       1 1                 1   2           1 1                 1 1     2           1     1           1   1 80
81 8 1     1   1       1           1 1           1 1                                                                       81
82 12   1     1     2           1 1           1             1     1                     1               1           1       82
83 5               1     1         1                                         1             1                               83
84 11                 1 1       1     1       1 1   1                                         1 1                   2       84
85 7                             1 1               1     1                       1                     1     1             85
86 17   2 1   1     1     1           1       1     1   1 1       1 1             1 2                         1             86
87 16 1                   2           1   1             1   1     1   1 1   1   1           1 1         1   1               87
88 9     2               1           1                     1 1         1                               1                 1 88
89 12                             1       1   1 1     1                 2     1                           2       1     1   89
90 11             3         1       1             1     2               1       1                                       1   90
91 8 1 1                   1 1                           1         1                           1                         1 91
92 9 1                                       1   1                   1 1   1 1     1                                   1   92
93 7           1                     1             1 1           1                                 1             1         93
94 10   1                         1       1                   1     1                     1 1   2           1               94
95 13                         1   2         1 1         1 1       1 1                                 3         1           95
96 11         2 2   1             1             1 1                   1                       1                       1     96
97 7     1         1                                             1           1     1             1               1         97
98 5 1                                   1   1                                                       1           1         98
99 11 1         2               1 1                         1   1               1                       1 1           1     99
Ngày
/
Tháng
Tổng
(lần)
26
/
11
21
/
11
19
/
11
14
/
11
12
/
11
07
/
11
05
/
11
31
/
10
29
/
10
24
/
10
22
/
10
17
/
10
15
/
10
10
/
10
08
/
10
03
/
10
01
/
10
26
/
09
24
/
09
19
/
09
17
/
09
12
/
09
10
/
09
05
/
09
03
/
09
29
/
08
27
/
08
22
/
08
20
/
08
15
/
08
13
/
08
08
/
08
06
/
08
01
/
08
30
/
07
25
/
07
23
/
07
18
/
07
16
/
07
11
/
07
09
/
07
04
/
07
02
/
07
27
/
06
25
/
06
20
/
06
18
/
06
13
/
06
11
/
06
06
/
06
04
/
06
30
/
05
28
/
05
23
/
05
21
/
05
16
/
05
14
/
05
09
/
05
07
/
05
Ngày
/
Tháng